Omrop Fryslân filmkes

Share

klik op  het Omrop Fryslân logo foar  it ferhaal en de filmkes oer de kuorbalferiening :

Ek stiet der wat op de Facebookside en op Twitter fan Finster op Fryslân. 


Reacties zijn gesloten.