Lippe Kleinhuis

Mei fertriet haw wy kennis noam fan it ferstjerren fan ús erelid Lippe Kleinhuis.

Foar menig generatie wie Lippe de letste jierren dé stem fan de Quickseries en sil eltsenien syn libben lang nog yn syn holle hearre: “Wolle sich klear meitsje op fjild 2….”.
Lippe hat sich fanôf de jierren ’60 ynset foar ús klup. Yn dy tiid hat hy ûnder oaren spieler west, lieding jûn oan it earste team en de technische staf fan de ferieniging, en hat hy fanôf 1966 jierenlang foarsitter west.

Lippe hat sawol it 50 , 75- as it 100 jierig jubileum fan de klup mei makke en hat der mede foar soarge dat Quick de bloeiende klup wurden is dy’t it no is.

Wy winskje de famylje in soart krêft ta te kommende tiid.